Copyright statement

De woordmerken en logo’s (hierna tezamen genoemd: “merken”) die gebruikt en vertoond worden op deze website zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van IPP Interpet Products B.V. of van anderen. Deze mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet gebruikt worden.
Ook de overige intellectuele eigendomsrechten waaronder begrepen, doch niet beperkt tot, auteursrechten, octrooirechten, modelrechten en rechten op databanken die verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde zaken, behoren toe aan IPP Interpet Products B.V. en/of derden en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IPP Interpet Products B.V. niet worden gekopieerd, gebruikt, verhandeld, verveelvoudigd c.q. openbaar gemaakt, behalve voor zover zulks strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.
Eventuele aanvragen voor toestemming of verdere informatie kunnen worden gericht aan info@ippinterpet.nl.

IPP Interpet Products BV

Bavel – December 2011